نمایشگاه ها

 افتتاحیه ی نمایشگاه مرکزی کیپ

20 بهمن 1394

نمایشگاه لوازم خانگی-شیراز

22 تا 26 اریبهشت 1394

نمایشگاه لوازم خانگی-تهران

15 تا 18 دی ماه 1393

نمایشگاه KITEX - برج میلاد، تهران

1 تا 4 آبان ماه 1393

نمایشگاه لوازم خانگی- مشهد

23 تا 27 مهرماه 1393

نمایشگاه لوازم خانگی-اصفهان

بهمن ماه 1392

Powered By keep
شرکت کیپ © 2023